top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
lawLAB Radcy Prawni Marta Urbańska | ul. Nowowiejskiego 25/2, 61-732 Poznań
NIP 8751545187 | REGON 381053478 | kancelaria@e-lawlab.com

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje:

1. Przetwarzamy między innymi następujące dane osobowe: dane klientów Kancelarii, będących osobami fizycznymi; w przypadku klientów Kancelarii nie będących osobami fizycznymi - dane osób uprawnionych do reprezentacji, osób kontaktowych oraz ich pracowników/współpracowników; dane osób, które zostały uzyskane przy okazji lub w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Kancelarii (dane mogą pochodzić od klientów Kancelarii, zostać uzyskane z akt sprawy, źródeł publicznych [np. CEIDG, KRS] lub zostać uzyskane z innych źródeł w związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię); dane pracowników/współpracowników Kancelarii oraz podwykonawców Kancelarii (oraz ich pracowników/współpracowników); dane dostawców usług oraz ich pracowników/współpracowników i podwykonawców (oraz ich pracowników/współpracowników).
2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest: zawarcie i wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO], w tym w szczególności umowy obsługi prawnej z klientem Kancelarii lub umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawcę usług; wystawienie rachunku/faktury [art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO]; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, wynikających z prawa (zwłaszcza prawa UE i prawa polskiego) [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (Administratora) lub osobę trzecią (np. klienta), do których należy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3. We wskazanych wyżej celach Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, datę urodzenia), dane kontaktowe (takie jak: adres, adres e-mail, numer telefonu), a także wizerunek, dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej, dane dotyczące stanu cywilnego, dane dotyczące działalności zawodowej/gospodarczej (w tym dane pracowników/współpracowników) oraz inne niezbędne dane w celach określonych powyżej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia usług świadczonych przez Kancelarię. Ponadto jeśli w Kancelarii funkcjonuje monitoring – wizerunek.
4. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane (np. FB). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO [Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem tajemnicy zawodowej jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas niezbędne usługi (np. informatyczne, księgowe, kurierskie itp.) Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO], podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, określonymi w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podania danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i/lub realizację/prawidłową realizację umowy z Kancelarią.
6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie).

bottom of page