top of page
Urban Architecture Model

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Pomoc w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

(odwołania do decyzji, skargi do sądów administracyjnych, porady prawne)

Obsługujemy prawnie budowy na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego: decyzja

środowiskowa, decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę.

Piszemy odwołania i prowadzimy spory sądowoadministracyjne w sprawach zwrotu wywłaszczonych

nieruchomości, podziału i rozgraniczenia nieruchomości, opłat adiacenckich i opłat planistycznych,

podatku od nieruchomości.

Pomagamy klientom, którzy borykają z problemami z zakresu ochrony środowiska (np. ustalenie

dopuszczalnego poziomu hałasu), ochrony przyrody (np. zgoda na usunięcie drzew i krzewów), prawa

wodnego (np. zalewanie nieruchomości sąsiednich), rybactwa śródlądowego oraz gospodarki

odpadami, w tym także odpadami komunalnymi.

Reprezentujemy klientów, którym wymierzono pieniężne kary administracyjne (np. kara za zajęcie

pasa drogowego, kara za usunięcie drzew bez zezwolenia, kara dla przedsiębiorcy, który nie

przekazuje lub przekazuje nierzetelne sprawozdanie ze swej działalności).

Doradzamy i pomagamy osobom, którym odmówiono dostępu do informacji publicznej.

Skontaktuj się z nami:

@ | prawoadministracyjne@e-lawlab.com

☎ | +48 535 135 195

bottom of page