top of page

Obowiązek alimentacyjny obciąża także dalszą rodzinę

Obowiązek alimentacyjny stanowi zobowiązanie prawnorodzinne wynikające z mocy prawa z różnych powiazań rodzinnych. Obowiązek alimentacyjny wypełniany jest przez dostarczenie środków utrzymania, czyli zaspakajanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych takich, jak np.: wyżywienie, ubranie, koszty utrzymania mieszkania, wypoczynek, leczenie, rehabilitacja.


Wykonanie obowiązku alimentacyjnego wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie uprawnionego.


Małoletnie dziecko ma prawo od otrzymania od rodziców (opiekunów) środków utrzymania i wychowania w pełnym zakresie. Natomiast inne osoby są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych wówczas, gdy znalazły się w niedostatku. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.


I) Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka mają kolejno:

a) rodzice,

b) dziadkowie,

c) pełnoletnie i samodzielne rodzeństwo,

d) ojczym lub macocha, jeśli wynika to z zasad współżycia społecznego.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. Dostarczenie środków wychowawczych to w szczególności kształcenie, dostęp do dóbr kultury, tworzenie warunków właściwych do rozwoju fizycznego i umysłowego.


II) Obowiązek alimentacyjny względem osób pełnoletnich:

1) W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny spoczywa na współmałżonku. Obowiązek wzajemnej pomocy i dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi trwa także po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji.

2) W drugiej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej:

a) zstępnych (dzieci, wnuki), a po nich

b) wstępnych (rodzice, dziadkowie).

Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych, to obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi (stopień to liczba urodzeń potrzebnych do powstania pokrewieństwa).

Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

3) W trzeciej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża rodzeństwo w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.


III) Oddzielne reguły dotyczą stosunku przysposobienia. Na skutek przysposobienia pełnego wygasa stosunek alimentacyjny pomiędzy przysposobionym a jego krewnymi naturalnymi. Natomiast powstaje stosunek alimentacyjny pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym i jego krewnymi wedle ogólnych zasad kolejności. W przypadku przysposobienia niepełnego więzi prawnorodzinne powstają tylko pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym. Przysposobiony jest traktowany jak dziecko naturalne przysposabiającego, ale nie ustaje stosunek alimentacyjny wiążący przysposobionego z jego naturalnymi krewnymi, zwłaszcza rodzicami.


IV) Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.


Skontaktuj się z nami:Comments


bottom of page