top of page
Minimal%20pencils%20on%20yellow_edited.j

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
lawLAW Radcy Prawni Marta Urbańska
ul. Nowowiejskiego 25/2, 61-732 Poznań, Polska, NIP 8751545187, REGON 381053478, kancelaria@e-lawlab.com

 

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna:

  1. Przetwarzamy dane podane w toku składania zamówienia jedynie w celu realizacji zamówienia.

  2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest: zawarcie i wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO]; wystawienie rachunku/faktury [art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO]; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, wynikających z prawa (zwłaszcza prawa UE i prawa polskiego) [art. 6 ust. 1 lit. c RODO]; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (Administratora) lub osobę trzecią (np. klienta), do których należy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, w celach archiwalnych i statystycznych [art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

  3. We wskazanych wyżej celach Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych, podane w zamówieniu: dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP), dane kontaktowe (takie jak: adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane podane dobrowolnie przez składającego zamówienie w celach określonych powyżej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia usług świadczonych przez Kancelarię.

  4. Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO [Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych. Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem tajemnicy zawodowej jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas niezbędne usługi (np. informatyczne, księgowe, kurierskie itp.) Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

  5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. c RODO], podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami, określonymi w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podania danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i/lub realizację/prawidłową realizację umowy z Kancelarią.

  6. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (uwzględniając m.in. długość okresów przedawnienia roszczeń oraz uzasadniony czas po ich upływie).

bottom of page